Chương trình Vietnam CEO Forum 2016

2016 là một năm có nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, ngoại giao quan trọng mở đầu cho thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập và phát triển của Việt Nam. Tất cả các sự kiện này đều dựa trên một nền tảng quan trọng, đó là nâng tầm mối quan hệ với sự liên kết sâu, rộng và bền vững hơn trong thế giới đa chiều nhiều thử thách. Trong đó, mối quan hệ giữa chính phủ và SMEs được nâng cao xứng tầm nhằm hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững bằng chính nội lực của mình.

Với 96% SMEs mà chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, năng lực cạnh tranh chưa mạnh, các CEOs cần những liên kết phù hợp hơn để tạo ra sức bật khai phá trị trường mới, cạnh trạnh, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu …để phát triển và tạo ra vị thế cho mình ngay trong nước.

Thông tin chi tiết: http://www.vietnamceoforum.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.